12/05/2016

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017

Ngày 09/5/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 211/BXD-KHCN hướng dẫn các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017 như sau:

Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Xây dựng đề xuất đặt hàng bao gồm:

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước: Đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các đơn vị đề xuất có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt. Danh mục cụ thể của các Chương trình tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này; đảm bảo không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, ngành, địa phương. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các Chương trình, Đề án quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nhiệm vụ nhằm giải quyết mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng. Danh mục cụ thể tại Phụ lục 2 và 3 kèm theo công văn này. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước. Yêu cầu phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của các bên tham gia, khai thác được thế mạnh về khoa học và công nghệ và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết trong nước. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ, môi trường và trọng điểm cấp bộ, căn cứ vào các nhiệm vụ đề xuất sau:

Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị liên quan đến ngành xây dựng. Danh mục cụ thể tại Phụ lục 2 và 3.

Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng.

Yêu cầu cấp thiết phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng và tại các đơn vị

Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4 và tổng hợp danh mục tại Phụ lục 5 và thuyết minh, dự toán tại Phụ lục 6.

Tiến độ thực hiện: Các đơn vị gửi các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ, môi trường, nhiệm vụ trọng điểm năm 2017 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2013-2016 và xây dựng dự toán ngân sách KH&CN năm 2017 về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 05/6/2016 để tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thuyết minh và dự toán chi tiết các nhiệm vụ gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 30/6/2016để tổng hợp và tổ chức xét duyệt.

Sau thời hạn nêu trên, Bộ Xây dựng sẽ chuyển các đề xuất nhiệm vụ, thuyết minh và dự toán chi tiết nhiệm vụ 2017 nộp muộn sang năm 2018 để xét duyệt.

Bản mềm đề xuất và báo cáo gửi về địa chỉ: vukhcn.moc@gmail.com.

* Công văn hướng dẫn và các Phụ lục được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn.
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 211/BXD-KHCN.