20/09/2022

Hơn 1.600 đồ án được số hóa trên cổng thông tin quy hoạch

Công tác quy hoạch, kiến trúc, quản lý phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm. Đến nay, Bộ Xây dựng phối hợp với địa phương trong công tác số hóa và cập nhật các đồ án quy hoạch, tổng số 1.668 đồ án lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam.

Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 1 đồ án quy hoạch, 3 nhiệm vụ quy hoạch chung; tiếp tục triển khai thẩm định 9 đồ án quy hoạch xây dựng, 13 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến đối với 45 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh; xây dựng hợp phần quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và phối hợp hướng dẫn các địa phương về nội dung quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh…

Đối với công tác quy hoạch xây dựng nông thôn, đôn đốc công tác xây dựng nông thôn mới tại 3 tỉnh: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện theo Quyết định số 676/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Bộ cũng đôn đốc các địa phương ĐBSCL triển khai thực hiện Quyết định số 287/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh hạn hán, thâm nhập mặn…

Linh Đan/BXD