27/07/2017

Hỗ trợ nhà ở cho hơn 300.000 hộ gia đình người có công với Cách mạng

Đây là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 63/NQ-CP về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 là 313.707 hộ; kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách trung ương khoảng 840 tỷ đồng (ngoài 7.300 tỷ đồng đã được bố trí).


Nghị quyết 63/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2017.

Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tài chính phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương (100%) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Đề án và kế hoạch hỗ trợ đã được phê duyệt của các địa phương, đề xuất ứng vốn nhằm hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong 2 năm (2017-2018).

Giao cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào quy định về thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng để chủ động xác định đối tượng ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương. Đối với các địa phương có khả năng ứng trước kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ dứt điểm giai đoạn 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017 thì chủ động cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ. Bên cạnh đó, thực hiện hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng hình thức hỗ trợ đã được duyệt và thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017; lồng ghép các chính sách hỗ trợ, sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng.

Đồng thời, hoàn trả lại chi phí cho hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) đều đã chết, chỉ còn con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì địa phương rà soát, nếu con của họ có khó khăn về nhà ở thì bố trí kinh phí hỗ trợ.

Tuyết Hạnh/BXD