23/04/2020

Hà Nội: Tập trung thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1408/UBND-KT, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, về xây dựng và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng công trình, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở chuyên ngành (Giao thông Vận tải, Công Thương, NN&PTNT), các Sở Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng để lựa chọn đơn vị tư vấn xác định làm cơ sở xem xét, công bố. Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn kinh phí báo cáo UBND thành phố bố trí theo quy định, đảm bảo tiến độ trong việc xây dựng và ban hành các quy định nêu trên.

Về xây dựng và công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở chuyên ngành (Giao thông Vận tải, Công Thương, NN&PTNT), các Sở Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ kết quả do Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội lập để xem xét, trình UBND thành phố ban hành theo quy định. Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn kinh phí theo đề nghị của Sở Xây dựng, báo cáo UBND thành phố bố trí theo quy định, đảm bảo tiến độ trong việc xây dựng và ban hành các quy định nêu trên.

Về tổ chức xây dựng đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD trên địa bàn thành phố, UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2462/SXD-KTXD ngày 27-3-2020.

Trong thời gian các sở, ngành rà soát, khảo sát, tính toán đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD để trình UBND thành phố công bố, việc xác định đơn giá nhân công xây dựng thực hiện như sau: Đơn giá nhân công xây dựng để lập dự toán được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng được ban hành tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20-02-2020 của UBND thành phố để xác định đơn giá nhân công cấp bậc bình quân 3,5/7 và hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 06 Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

Đối với các nhóm nhân công xây dựng chưa có tại Quyết định số 820/QĐ-UBND được vận dụng mức giá nhân công thấp nhất trong khung giá nhân công ban hành tại phụ lục số 4, 5 và hệ số cấp bậc tại phụ lục số 6 Thông tư số 15/2019/TT-BXD để tạm xác định đơn giá nhân công cho các công tác xây dựng quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD làm cơ sở xây dựng giá xây dựng công trình trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế trong việc quản lý chi phí.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và các nhiệm vụ đã được giao tại các văn bản của UBND thành phố đảm bảo hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng các công trình đã được giao thực hiện.

TQ/Pháp luật và Xã hội