21/10/2019

Hà Nội: Siết chặt quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4517/UBND-KT, yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố ban hành “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn thành phố” làm cơ sở cho việc triển khai công tác quản lý các CCN trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các sở, ngành liên quan xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo nhằm giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, đảm bảo hoạt động tại các CCN tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước và thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công an thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH; công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, quy định pháp luật tại các CCN, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) theo quy định. Rà soát, yêu cầu chủ đầu tư các CCN trên địa bàn thành phố tổ chức thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ theo quy định đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện về PCCC&CNCH, hoạt động sai phép, không phép, có người lưu trú qua đêm. Tổng hợp, rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ để bảo đảm công tác PCCC đối với các CCN đã tồn tại từ nhiều năm, không đủ điều kiện để triển khai theo quy chuẩn hiện hành về PCCC.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý những vi phạm theo quy định về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý và sử dụng đất tại các cụm công nghiệp (trong đó có việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các CCN đã hình thành từ nhiều năm trước, còn diện tích đất công nghiệp nhưng chưa giao các hộ sản xuất, doanh nghiệp đã đóng góp tiền đầu tư hạ tầng trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ… Phối hợp với UBND cấp huyện, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, các đơn vị sản xuất trong CCN thực hiện các quy định của pháp luật và thành phố về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về vi phạm môi trường, xả thải không đạt quy chuẩn.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiểm tra, hướng dẫn, xử lý theo quy định những vi phạm trong công tác quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế tại các CCN đang hoạt động hoặc đang triển khai đầu tư xây dựng (lưu ý tuyệt đối không cho phép bố trí đơn vị ở, lưu trú, trung tâm thương mại trong phạm vi ranh giới CCN).

Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ gia đình nghiên cứu, triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và thành phố trong nghiên cứu nhiệm vụ khoa học; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; chuyển giao, làm chủ, phát triển công nghệ từ nước ngoài vào địa bàn Hà Nội…

Sở Xây dựng chủ trì thực hiện Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã có CCN tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định các vi phạm về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường, PCCC, hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các đơn vị đầu tư, sản xuất tại các CCN đã và đang hoạt động hoặc đang triển khai đầu tư xây dựng theo thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp huyện về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn (lưu ý tuyệt đối không cho phép bố trí đơn vị ở, lưu trú, trung tâm thương mại trong phạm vi ranh giới CCN).

Chủ đầu tư CCN thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư CCN theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; quy định tại Điều 7 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14-10-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường CCN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

T.Quang/Pháp luật và Xã hội