14/11/2019

Hà Nội: Nâng cao quản lý vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng vừa yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây xem xét, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng nghiên cứu tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất và xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện theo quy cách và các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019.

ximang_quanlyvlxd

Về hợp quy sản phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường: Ngày 22/5/2019, Sở Xây dựng có văn bản số 4290/SXD-KTXD về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, đã đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây hướng dẫn và kiểm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng thực hiện thủ tục công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường. Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 30/11/2019 để tổng hợp.

UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng nhưng cần lưu ý lập lại hồ sơ để được tiếp nhận theo một trong các trường hợp sau: Hết hạn theo Giấy Chứng nhận Hợp quy được cấp; Sau thời hạn 3 năm theo Giấy chứng nhận hợp quy được cấp hoặc tính từ ngày phát hành Bản công bố hợp quy của doanh nghiệp đã được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; Có bất kỳ sự thay đổi nào đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm đã công bố hợp quy của doanh nghiệp.

Báo Chính phủ