30/01/2019

Hà Nội lập tổ công tác kiểm tra các dự án sử dụng đất

Tổ công tác gồm 17 người do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng.

UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát đối với các dự án có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đối tượng kiểm tra là các dự án đã được xác định tại Văn bản số 5812/UBND-ĐT ngày 26/11/2018 của UBND Thành phố về kiểm tra, rà soát, tổng hợp các dự án được giao chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh từ sau ngày 01/8/2008 đến ngày 30/11/2018 (bao gồm cả các dự án được UBND các tỉnh, thành phố giao trước ngày 1/8/2008, nhưng được chuyển tiếp thực hiện.

Các dự án quy định tại điểm 2 của văn bản số 1486/UBND-ĐT ngày 6/4/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thường trực Thành ủy về quản lý sử dụng đất.

Các dự án sử dụng đất (các bộ, ngành Trung ương quản lý; Thành phố quản lý) thuộc diện quản lý, sắp xếp theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Theo phê duyệt, tổ công tác có trách nhiệm, tổng hợp danh mục, hồ sơ toàn bộ các dự án, phân theo 2 nhóm sau: Nhóm các dự án có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương quản lý, sử dụng – Nhóm 1; Nhóm các dự án có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, doanh nghiệp của Thành phố quản lý, sử dụng – Nhóm 2.

Tổ công tác có trách nhiệm hoàn thành việc nghiên cứu, tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/2/2019.

Vạn Xuân/Bizlive