04/09/2020

Hà Nội lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3847/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập “Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo giai đoạn” năm 2015-2020.

Theo đó, Sở Xây dựng là đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ lập “Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo giai đoạn”; báo cáo, trình UBND thành phố và Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm: Nghiên cứu, tính toán bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2015-2020; Viết báo cáo đánh giá và đề xuất các giải pháp xây dựng đô thị tăng trưởng xanh…

Đề cương nhiệm vụ nhằm xác định đúng hiện trạng xây dựng đô thị tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội; đề xuất các giải pháp khả thi, kiến nghị những trọng tâm cần ưu tiên thực hiện để xây dựng đô thị tăng trưởng xanh của thành phố.

Dạ Khánh/Hà Nội mới