03/02/2020

Hà Nội: Định kỳ đánh giá môi trường làng nghề 2 năm/lần

Đây là một trong những quy định mà UBND TP Hà Nội vừa đưa ra để bảo vệ môi trường các làng nghề trên địa bàn. Việc đánh giá nhằm phân loại và đề xuất giải pháp bảo về môi trường làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường.

Quy định ghi rõ, tiêu chí môi trường trong việc xét, công nhận làng nghề phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT, ngày 14/10/2016, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để được xem xét, công nhận làng nghề.
Ý thức bảo vệ môi trường làng nghề của người dân còn hạn chế (hình ảnh làng nghề tái chế chất thải tại Thôn Triều Khúc - Thanh Trì): Ảnh: Hà Ánh

Ý thức bảo vệ môi trường làng nghề của người dân còn hạn chế (hình ảnh làng nghề tái chế chất thải tại Thôn Triều Khúc – Thanh Trì): Ảnh: Hà Ánh

Phương án bảo vệ môi trường làng nghề được UBND cấp huyện phê duyệt; các cơ sở hoạt động trong làng nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, có báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải (trong trường hợp không xử lý tập trung), khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng; phân loại chất thải rắn, chuyển cho đơn vị thu gom theo đúng quy định; có hạ tầng về bảo vệ môi trường làng nghề, bao gồm: Hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của làng nghề, không để xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng; hệ thống xử lý nước thải tập trung (nếu có) bảo đảm công suất xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng đối với tổng lượng nước thải phát sinh từ làng nghề trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; điểm tập kết chất thải rắn hợp vệ sinh; khu xử lý chất thải rắn bảo đảm quy định về quản lý chất thải rắn hoặc phương án vận chuyển chất thải rắn đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài địa bàn; có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường.
Chính sách ưu đãi cho công tác bảo vệ môi trường đối với làng nghề được công nhận: Các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển được ưu tiên các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND, ngày 04/12/2013, của HĐND TP về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung TP Hà Nội giai đoạn 2014 – 2020; chính sách khuyến khích phát triển làng nghề TP Hà Nội; chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn TP Hà Nội…
Hà Ánh/Kinh tế Đô thị