28/05/2020

Hà Nội: Chốt phương án xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước 30/5

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, các doanh nghiệp thuộc thành phố thực hiện cổ phần hóa năm 2020; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các DN thực hiện cổ phần hóa.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, UBND TP yêu cầu chủ tịch và tổng giám đốc các doanh nghiệp trong danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 khẩn trương chỉ đạo rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng theo quy định, gửi Sở Tài chính trước 30/5/2020 để xử lý theo quy định.

Cụ thể, đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP. Hà Nội: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có cơ sở nhà, đất) tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất, họp liên ngành và thống nhất ký tờ trình do Sở Tài chính dự thảo, báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn các địa phương khác: Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND TP lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, gửi Bộ Tài chính để chủ trì xử lý và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

Danh sách các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa tại Hà Nội hết năm 2020

Danh sách các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa tại Hà Nội hết năm 2020

Chính quyền TP. Hà Nội cũng yêu cầu chủ tịch và tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; chủ động phối hợp với các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế TP và các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ và đúng quy định pháp luật.

UBND TP giao giám đốc, thủ trưởng của các sở, ngành, đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP. Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc UBND TP, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất, thẩm định và ký tờ trình liên ngành do Sở Tài chính dự thảo báo cáo UBND TP phê duyệt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhà, đất trên địa bàn Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương và các địa phương khác: Cùng Sở Tài chính phối hợp Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất; họp liên ngành và thống nhất nội dung để Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND TP có văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

VnMedia