04/03/2020

Hà Nội chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1398/SGTVT-VP về chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, bố trí vốn và triển khai thực hiện cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thuộc trách nhiệm của địa phương theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19-9-2016 của UBND Thành phố xong trước tháng 10-2020.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc trách nhiệm của Thành phố (do Sở Giao thông quản lý) trên địa bàn cần cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang, đề nghị tổng hợp gửi Sở Giao thông vận tải trước 31-3-2020 để Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố cho phép triển khai thực hiện.

HP