02/10/2023

Hà Nội ban hành kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

(KTVN) – Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh  đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra 27 chỉ tiêu về chính quyền số; 7 chỉ tiêu về kính tế số; 14 chỉ tiêu về xã hội số và 7 chỉ tiêu về số hóa và lưu trữ điện tử.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Văn bản số 239/KH-UBND ngày 27/9 về kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội; nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô. Cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương của Thành phố trong việc triển khai thực Nghị quyết số 18-NQ/TU theo lộ trình phù hợp;

Đồng thời, có các giải pháp tổ chức triển khai khoa học, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, kế hoạch đề ra 27 chỉ tiêu về xây dựng chính quyền số, 7 chỉ tiêu về kinh tế số, 14 chỉ tiêu về xã hội số, 7 chỉ tiêu khác về số hoá và lưu trữ điện tử.

Đồng thời, kế hoạch cũng đề ra hơn 200 nhiệm vụ, trong đó phát triển chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh gồm 100 nhiệm vụ; phát triển kinh tế số và xã hội số 77 nhiệm vụ; về số hóa và lưu trữ điện tử có 24 nhiệm vụ.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh để các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số, xây dựng, quản lý, giám sát và vận hành thành phố thông minh.

Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TU, Kế hoạch thực hiện của UBND Thành phố tới hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương hoặc lồng ghép các nội dung liên quan vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, địa phương.

Văn phòng UBND Thành phố triển khai các nền tảng, hệ thống dùng chung được UBND Thành phố giao phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành, đồng bộ, thống nhất của UBND Thành phố; phát triển nền tảng quản trị công việc tổng thể của Thành phố, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu trong các cơ quan thuộc Thành phố./.

Minh Anh