17/09/2020

Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4512/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ trì triển khai: Tuyên truyền, phổ biến quy định của Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp trên địa bàn thành phố theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm.

Đồng thời, hướng dẫn người thuê đất xác định số tiền thuê đất được giảm và thực hiện thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất; giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất bảo đảm đúng thời gian quy định và yêu cầu cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để phát sinh việc lợi dụng, trục lợi chính sách. Cung cấp thông tin về danh sách được giảm tiền thuê theo từng quận, huyện và thị xã đến UBND các quận, huyện, thị xã để phối hợp trong công tác quản lý, rà soát đối tượng sau khi giảm tiền thuê đất nhằm bảo đảm việc thực hiện giảm tiền thuê đất đúng đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội để thông tin, tuyên truyền các nội dung của Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg trên các phương tiện thông tin truyền thông của thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu tiền thuê đất và thực hiện giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, thẩm quyền. Trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương và chuyên ngành, nếu phát hiện việc người thuê đất đã được giảm tiền thuê đất nhưng vi phạm, không bảo đảm quy định về đối tượng được giảm tiền thuê đất thì kịp thời cung cấp thông tin về cơ quan thuế để xem xét, xử lý theo quy định.

TQ/Pháp luật và Xã hội