11/11/2014

Duyệt quy hoạch sử dụng đất quận Hà Đông đến 2020

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của quận Hà Đông đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011-2015).

thudo

Ảnh minh họa.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hà Đông như sau: đất nông nghiệp chiếm 10,42% (503,51ha); đất phi nông nghiệp chiếm 88,96% (4.299,81ha); đất phát triển hạ tầng 37,71% (1.621,30ha), còn lại 0,63% là dành quỹ đất chưa sử dụng.

UBND Thành phố giao UBND quận Hà Đông tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/12 hàng năm.

Theo TTVN