15/08/2019

Đông Anh công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

UBND huyện Đông Anh vừa phát đi thông báo công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.

Theo đó, UBND huyện công bố công khai toàn bộ tài liệu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối huyện Đông Anh tại trụ sở UBND huyện. Địa chỉ: Tổ 1, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Đông Anh (http://www.donganh.hanoi.gov.vn).
UBND huyện Đông Anh giao Trung tâm Văn hoá – thông tin và thể thao huyện phối hợp đăng tin việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. Giao phòng TN&MT hướng dẫn và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất.
Kèm theo thông báo trên là Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối huyện Đông Anh.
Lâm Nguyễn/Kinh tế Đô thị