25/02/2020

Đôn đốc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và trình thẩm định phê duyệt trước ngày 31/3/2020. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và trình thẩm định phê duyệt trước ngày 31/3/2020. Ảnh: Lê Tiên

Theo quy định của Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, hồ sơ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch các tỉnh bao gồm nhiều tài liệu như: Tờ trình về thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh; Báo cáo rà soát đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước…

Hồ sơ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch các tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đã được đăng tải trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Bộ KH&ĐT đề nghị các tỉnh, thành phố tham khảo trên hệ thống này.

Liên quan tới tiến độ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Bộ KH&ĐT đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và trình thẩm định phê duyệt trước ngày 31/3/2020.

Đối với các địa phương đã được Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 thông qua nhiệm vụ, Bộ KH&ĐT đề nghị hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của Hội đồng thẩm định; đồng thời gửi báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hồ sơ đã hoàn thiện cho Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định…

Hải Bình/Báo Đấu thầu