29/09/2021

Đối tượng nào được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021?

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành, sẽ giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chính sách giảm tiền thuê đất đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất thời gian vừa qua.

Theo quyết định, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm (người thuê đất) sẽ được giảm tiền thuê đất.

Quyết định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất thuộc các đối tượng nêu trên, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp.

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Mức giảm tiền thuê đất quy định ở trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25-9 đến hết ngày 31-12 để được giảm tiền theo quy định.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ giảm thu ngân sách khoảng 5.300 tỉ đồng.

Minh Chiến/Người lao động