24/08/2016

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Bộ Xây dựng

Sáng ngày 23/8/2016, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân – Phó Trưởng ban thường trực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bộ Xây dựng. Dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy và lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra, Trung tâm Thông tin của Bộ Xây dựng. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe Bộ Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 và tham gia ý kiến với Bộ Xây dựng về công tác này.

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC của Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2015 (theo Quyết định số 242/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 19/3/2012), Bộ Xây dựng đã ban hành đầy đủ và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về CCHC năm 2015, 2016: kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành..; chỉ đạo sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020; bố trí kinh phí cho công tác CCHC năm 2015; quán triệt các đơn vị tập trung nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; phân công các đơn vị chức năng theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ CCHC liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và công tác CCHC ngành Xây dựng; tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về quy định hành chính và thủ tục hành chính thông qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và các kênh thông tin khác…

Trong các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết của Chính phủ đều xác định rõ nhiệm vụ về CCHC trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; phân công rõ ràng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện và xác định thời hạn cụ thể, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống thể chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thống tin trong chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện giao khoán biên chế, kinh phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác CCHC của Bộ Xây dựng, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là tình trạng soạn thảo, ban hành một số Thông tư hướng dẫn của Bộ còn chậm so với kế hoạch; công tác CCHC tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ so với yêu cầu thực tiễn; công tác cải cách bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại một số đơn vị thuộc Bộ còn hạn chế; việc kiểm tra thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chưa được thường xuyên, kịp thời…

Để đẩy mạnh công tác CCHC trong năm tới, Báo cáo của Bộ Xây dựng đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nỗ lực tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế; rà soát, chuẩn hóa và công bố công khai thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ; triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính, phê duyệt đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp; tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà bày tỏ vui mừng và hoan nghênh đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đến làm việc tại Bộ Xây dựng về công tác CCHC, đồng thời coi đây là dịp để lãnh đạo Bộ Xây dựng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá lại các công việc của mình trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ về CCHC.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, trong thời gian qua, mặc dù công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính đã được Bộ Xây dựng tích cực đẩy mạnh và có nhiều cố gắng, nhưng có những việc còn chưa triển khai được hoặc triển khai còn chậm, những việc đã triển khai nhưng kết quả còn chưa chắc chắn, thành tích của Bộ Xây dựng trong bảng xếp hạng CCHC đã có bước tiến lớn, tuy nhiên mức độ thành công của CCHC cần phải được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, trong số 10 nội dung định hướng CCHC của Bộ Xây dựng, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nội dung trọng điểm như: Nâng cao chất lượng công tác thể chế theo hướng đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, vì lợi ích của xã hội, giảm thiểu và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; rà soát chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Xây dựng với mục tiêu không chồng chéo, không bỏ sót, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, sắp xếp và quy hoạch lại khối đơn vị sự nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức; thực hiện Chính phủ điện tử.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã kết luận buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân – Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu kết luận
tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng

Thay mặt đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cám ơn Bộ Xây dựng đã chuẩn bị báo cáo tương đối đầy đủ, chính xác, đáp ứng yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ngành Xây dựng có tác động rất lớn đến sự phát triển chung của kinh tế xã hội và đất nước, nên nếu khâu thủ tục hành chính được cải cách tốt thì sẽ tạo điều kiện cho kinh tế- xã hội của đất nước phát triển nhanh hơn. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo Nghị quyết 30c của Chính phủ, và đã đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện thông qua các số liệu của công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tạo ra sự chuyển biến tích cực ở các địa phương và các Bộ, ngành khác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, công tác CCHC của Bộ Xây dựng đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, chỉ số CCHC của Bộ Xây dựng năm 2015 đạt khá, xếp thứ 7, tuy nhiên đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm phân tích các chỉ số thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính của mình để xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, yếu kém.

Đồng tình với 10 nội dung định hướng CCHC trong thời gian tới của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Xây dựng duy trì việc xây dựng kế hoạch CCHC của từng năm; tiếp túc đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh CCHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử, triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp 3-4.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy báo cáo về công tác CCHC của Bộ Xây dựng

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để rà soát biên chế theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; tiếp tục tinh giản biên chế, sắp xếp và thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp với các Bộ, ngành để xử lý các chức năng còn chồng chéo; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình triển khai công tác CCHC; tăng cường theo dõi đánh giá kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.
Minh Tuấn/Báo Xây dựng