09/10/2017

Điều chỉnh thời hạn trình Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng

Về việc điều chỉnh thời hạn trình Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2286/BXD-KHCN gửi Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa.

Được biết, về việc bổ sung điều chỉnh Công tác năm 2017, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 988/BXD-PC ngày 4/5/2017 về việc đăng ký bổ sung đề án vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017. Theo đó Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến như sau: Đồng ý bổ sung 2 đề án: Xây dựng Nghị định bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng vào Chương trình công tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 như đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề nghị rút việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch khỏi Chương trình công tác của Chính phủ năm 2017.

Căn cứ Văn bản nêu trên, Bộ Xây dựng đã đưa ra nội dung đề nghị điều chỉnh lùi tiến độ trình Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng”.

Theo đó, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ (khoản 4, Điều 22 Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ); thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ tại Công văn số 5688/VPCP-CN ngày 01/6/2017 về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác năm 2017. Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng”.

Đến nay, dự thảo Đề án cơ bản đã hoàn thành, đã xác định được các nội dung chính và giải pháp cần thực hiện. Tuy nhiên, phạm vi của Đề án liên quan đến kỹ thuật chuyên sâu cũng như chức năng nhiệm vụ và cần có sự thống nhất cao của các Bộ, ngành và địa phương. Để đảm bảo thành công các mục tiêu của Đề án, Ban soạn thảo cần có thêm thời gian hoàn thiện. Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ điều chỉnh lùi thời hạn trình Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng” đến trước ngày 31/10/2017.

Tuyết Hạnh/BXD