10/08/2017

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP Đà Nẵng

Về chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP Đà Nẵng, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1730/BXD-QHKT phúc đáp UBND TP Đà Nẵng.


Một góc TP Đà Nẵng.

Theo đề xuất của UBND TP Đà Nẵng tại văn bản nêu trên là nội dung điều chỉnh cục bộ lô đất trong quy hoạch phân khu khu vực Đông Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND TP Đà Nẵng. Bộ Xây dựng xét thấy trình tự thủ tục điều chỉnh cục bộ lô đất được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Chương IV Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Việc điều chỉnh cục bộ của lô đất phải bảo đảm phù hợp với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD; không làm ảnh hưởng đến tính chất, không gian kiến trúc, cảnh quan, môi trường, khả năng bố trí công trình công cộng và cung cấp hạ tầng kỹ thuật của khu vực Đông Nam TP Đà Nẵng và toàn đô thị.

Yêu cầu UBND TP Đà Nẵng tổ chức thực hiện theo chức năng đã được phân cấp. Sau khi thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch đô thị, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với lô đất nêu trên cần thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Đoan Trang/BXD