11/11/2023

Điều chỉnh Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng tầm nhìn đến năm 2050

(KTVN) – Ngày 8/11/2023,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1311/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 7/10/2020 về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh VGP

Cụ thể, Quyết định số 1311/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1526/QĐ-TTg quy định về thành phần Hội đồng Thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định).

Theo đó, Hội đồng thẩm định bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành viên Hội đồng thẩm định gồm: Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ủy ban Dân tộc.

Ngoài ra, thành viên Hội đồng thẩm định còn có các chuyên gia với tư cách là Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định.

Đồng thời, Quyết định số 1311/QĐ-TTg cũng điều chỉnh, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1526/QĐ-TTg quy định về hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Theo quy định mới, Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Điều 33, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ và tự giải thể sau khi quy hoạch vùng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Minh Anh