03/12/2015

Điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Để đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, UBND TP Hà Nội rà soát Quy hoạch sử dụng đất của Thành phố đến năm 2020 và xác định có 18 chỉ tiêu sử dụng đất đề nghị điều chỉnh so với chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt.


Hà Nội thường xuyên rà soát Quy hoạch sử dụng đất- Ảnh minh họa

Tại phiên làm việc sáng 2/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và thông qua kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội thời kỳ 2016-2020 với 85,87% đại biểu tán thành.

Trong năm 2015, TP Hà Nội thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 897 dự án, với diện tích là 2.028 ha, đạt 52% kế hoạch. Tổng hợp chung giai đoạn 2011-2015 thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 9.668 ha, đạt 40% kế hoạch.

Trong giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 2016-2020 thành phố Hà Nội xác định các chỉ tiêu: Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 là 8,5%-9,0%, trong đó: dịch vụ là 7,8%-8,3%; công nghiệp-xây dựng là 10%-10,5%; nông nghiệp là 3,5-4%; Cơ cấu kinh tế năm 2020: Dịch vụ 61%- 62%; công nghiệp-xây dựng 35%-36,5%; nông nghiệp 2,5%-3,0%; GRDP bình quân/người: 140-145 triệu đồng; huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 2.500-2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương mức tăng 13-14%/năm); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 70-75% tổng số xã (tăng thêm 110-130 xã so với năm 2015); tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 65%-70%;…

Để đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, UBND TP Hà Nội rà soát Quy hoạch sử dụng đất của Thành phố đến năm 2020 và xác định có 18 chỉ tiêu sử dụng đất đề nghị điều chỉnh so với chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, về chỉ tiêu đất rừng (theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 là 2.449 ha, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 6.796 ha, tăng 4.346 ha so với chỉ tiêu phân bổ); về chỉ tiêu đất quốc phòng (theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 là 6.028 ha, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.603 ha, giảm 1.425 ha so với chỉ tiêu phân bổ); về chỉ tiêu đất an ninh (theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 là 420 ha, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 627 ha, tăng 207 ha so với chỉ tiêu phân bổ);

Về đất xây dựng khu, cụm công nghiệp (theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 là 4.562 ha, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 3.246 ha, giảm 1.346 ha so với chỉ tiêu phân bổ); về đất ở tại đô thị, khu đô thị (theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 là 1.682 ha, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.610 ha, tăng 2.928 ha so với chỉ tiêu phân bổ); về đất nông thôn (theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 là 2.712 ha, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 2.920 ha, tăng 207 ha so với chỉ tiêu phân bổ);…

Ngoài ra, một số chỉ tiêu sử dụng đất khác (y tế, văn hóa, thể dục thể thao, công trình sự nghiệp, khoáng sản,…) có thay đổi nhỏ so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được xác định tại Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở sử dụng các chỉ tiêu sử dụng đất Thành phố xác định trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; yêu cầu phát triển kinh tế-xã hôi, đảm bảo an ninh, quốc phòng và căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố và khả năng cân đối nguồn lực đầu tư qua các năm, UBND TP xác định chỉ tiêu phân bổ diện tích sử dụng các loại đất trong kỳ Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Cụ thể chỉ tiêu chuyển mục đích các loại đất sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư các năm trong kỳ kế hoạch như sau: năm 2016 là 5.071 ha; năm 2017 là 5.137ha; năm 2018 là 5.115 ha, đến năm 2019 là 3.775 ha; năm 2020 là 6.352 ha.

Để thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020), Thành phố Hà Nội cần thực hiện tốt công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đề án “Cung cấp thông ti Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”; Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu về quy hoạch, kế hoạch sử dung đất trên trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, triển khai việc lập và phê duyêt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo chặt chẽ; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; làm tốt công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Ngoài ra, cần cân đối bố trí ngân sách và có cơ chế tạo các nguồn lực tài chính hợp pháp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất “sạch” để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, phát huy có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Thùy Linh/Chinhphu.vn