15/06/2020

Đề xuất từ 1-7 bỏ giấy phép xây dựng một số công trình

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng dự kiến thông qua tại kỳ họp đang diễn ra sẽ thực hiện một số cải cách trong việc cấp phép xây dựng.

Theo quy định, Luật Xây dựng sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ đã trình Quốc hội cho phép áp dụng một số nội dung sau, có hiệu lực ngay từ ngày 1-7.
Đó là miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo báo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.
Chính phủ cũng đề xuất bãi bỏ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng và phân cấp cho UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt. Điều này đã được quy định tại Khoản 35, Điều 1 dự thảo Luật Xây dựng. Đây được đánh giá là những giải pháp hữu hiệu, gỡ khó cho hàng loạt dự án phát triển nhà ở hiện nay.

Tuổi trẻ