28/05/2023

Đề nghị Bình Thuận làm rõ việc điều chỉnh quy hoạch chuyển các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng

(KTVN) – Mới đây, vừa có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc tỉnh điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực không đấu giá chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được công văn của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực không đấu giá chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã đưa ra một số ý kiến và có công văn phản hồi đến UBND tỉnh Bình Thuận.

Bộ Xây dựng cho rằng, theo quy định tại Điều 10 Luật Khoáng sản và Điều 11 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, không có nội dung liên quan đến việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Do đó, Bộ đề nghị tỉnh làm rõ căn cứ pháp lý của việc điều chỉnh quy hoạch đối với việc chuyển các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường từ không đấu giá sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận làm rõ việc tỉnh điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực không đấu giá chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, đối với việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 14 Luật Khoáng sản; điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều Luật Quy hoạch và mục 47 và 48 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ. Việc xác định các khu vực khoáng sản đưa vào danh mục khu vực không đấu giá hoặc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 78 Luật Khoáng sản và Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP nêu trên.

Để có đầy đủ căn cứ cho việc điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực không đấu giá chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực khoáng sản) để được hướng dẫn thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm việc điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Quang Tuyền