13/06/2017

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 12/6, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Quang cảnh Hội nghị.

Qua 01 năm thực hiện, Đảng ủy Khối đã triển khai kịp thời các kế hoạch của cấp trên để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc.

Đảng bộ đã tổ chức 02 Hội nghị cấp khối cho hơn 250 cán bộ chủ chủ chốt; 94,6% các Cấp ủy cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú học tập những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và chủ đề năm 2017; Đoàn Thanh niên Khối tổ chức 02 hội nghị với hơn 186 cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia học tập kết hợp trao giải hội thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Khối đã tuyên dương 17 tập thể, 39 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giới thiệu 4 tập thể, 6 cá nhân khen thưởng cấp thành phố.

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú và người lao động nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cá nhân trong khối; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ, xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

6 tập thể tiêu biểu được Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tuyên dương.

Các cá nhiên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng khen tặng.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Ban Bí thư về những việc cần làm ngay. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và đưa vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và chủ đề năm 2017; tổ chức đánh giá việc học tập và làm theo Bác một cách thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Xuân Ngọc – Cao Cường/Báo Xây dựng