04/07/2016

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 1/7, hơn 250 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đức Dũng – Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: “Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối để vận dụng sáng tạo tinh thần, nội dung của Nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2020 của mỗi cơ quan đơn vị”.


Cán bộ chủ chút chốt Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại buổi quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sáng 1/7

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy Khối, ông Dũng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, ngay sau khi kết thúc Hội nghị cán bộ chủ chốt, thì triển khai ngay việc học tập, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII tại cơ sở, tránh học qua loa đại khái và phải hoàn thành trước ngày 15/8/2016.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đại hội XII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, chú trọng CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước…

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đã hướng dẫn các đại biểu nội dung thảo luận Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, từng cá nhân thể hiện ý kiến của mình đối với các vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới nêu trong Nghị quyết (phần đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp, quan điểm của Đảng về vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập,…), hướng dẫn phần góp ý vào Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Đặc biệt là trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc xác định nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện ở từng cơ quan đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổng kết năm 2015 và đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 11 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được khen thưởng.

Cao Cường – Xuân Ngọc/Báo Xây dựng