15/07/2016

Đảng ủy Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng 6 tháng cuối năm 2016. Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy cùng dự và chỉ đạo Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị.

Theo nội dung báo cáo tại Hội nghị, hiện Đảng ủy Bộ Xây dựng có 46 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 20 đảng bộ cơ sở và 26 chi bộ trực thuộc , tổng số đảng viên là 1.787 đảng viên.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Trong đó, công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng quan tâm, tích cực triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là chi bộ; việc xây dựng tổ chức Đảng tiếp tục được chỉ đạo gắn với xây dựng cơ quan và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Công tác dân vận được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác dân vận, nhất là Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cấp ủy viên…


Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng trao cờ cho Đảng bộ Thanh tra Xây dựng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011 – 2015).

Công tác khen thưởng năm 2015: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quyết định khen thưởng cho 9 tổ chức đảng và 12 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng tặng Giấy khen cho 9 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015; 12 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2011 – 2015); 15 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2011 – 2015).


Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng trao bằng khen cho các tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011 – 2015).

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng ở một số đảng bộ, chi bộ chưa kịp thời, sâu sát, còn hình thức, chưa phù hợp với thực tiễn. Việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động có lúc còn chậm…

Vì vậy, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Chương trình số 16-Ctr/ĐUK của Đảng ủy Khối về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”…

Đồng thời, kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với tổ chức chính quyền các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng theo Nghị định số 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng; công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Trong giai đoạn tiếp theo, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước… Đồng thời, chú trọng xây dựng đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng ủy…

Linh Đan/Báo Xây dựng