22/12/2015

Đại hội Đảng 12 khai mạc ngày 20/1/2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20/1 đến 28/1/2016 tại Hà Nội.


Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 11 quyết định triệu tập Đại hội Đảng 12 từ 20/1 đến 28/1/2016.

Tại Hội nghị TƯ 13, Ban Chấp hành TƯ khóa 11 đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng từ ngày 20/1 đến 28/1/2016 tại Hà Nội.

Theo đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1, khai mạc chính thức vào ngày 21/1.

Hội nghị TƯ 13 đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất cao thông qua các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, Ban Chấp hành TƯ ghi nhận, biểu dương Đại hội Đảng bộ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện; hoan nghênh và cảm ơn các vị lão thành cách mạng, các ĐBQH, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước.

Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế – Xã hội và các cơ quan có liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Trung ương tại hội nghị lần này.

“Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng đã hoàn thành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết, nội dung các văn kiện thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đã đánh giá thẳng thắn, sát thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 11; chỉ rõ những thành quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, phân tích, dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Theo Linh Thư/Vietnamnet