22/05/2023

Đá ốp lát của Công ty Việt Đức là sản phẩm công nghiệp

(KTVN) – Mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, đơn vị này vừa nhận được công văn của Công ty cổ phần luyện kim và khai khoáng Việt Đức về đề nghị xác định sản phẩm đá ốp lát là sản phẩm công nghiệp.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết, theo nội dung công văn của Công ty cổ phần luyện kim và khai khoáng Việt Đức thì sản phẩm đá ốp lát đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa quy định tại Phụ lục G – Đá ốp lát tự nhiên quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng.

Theo Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng về Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, thì sản phẩm đá ốp lát tự nhiên của Công ty cổ phần luyện kim và khai khoáng Việt Đức đã được chế biến qua dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Như vậy, Bộ Xây dựng kết luận, đá ốp lát của Công ty cổ phần luyện kim và khai khoáng Việt Đức là sản phẩm công nghiệp.

Quang Tuyền