02/03/2020

Đà Nẵng: Phân cấp quận, huyện thẩm định thiết kế xây dựng

Từ ngày 2/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế đối với các công trình cấp III sử dụng nguồn vốn khác, nhà ở riêng lẻ 7 tầng…

Ngày 1/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn TP.

Việc phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng sẽ giúp giảm tải cho Sở Xây dựng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Việc phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng sẽ giúp giảm tải cho Sở Xây dựng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo đó, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác theo quy mô đã được UBND TP phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng tại Khoản 2, Điều 3 của “Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế các công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp III sử dụng nguồn vốn khác, nhà ở riêng lẻ 7 tầng, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, được xây dựng trên địa bàn hành chính của quận, huyện; trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3 của “Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình. Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo phân cấp tại Quyết định này.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng có chức năng quản lý xây dựng. Tổng hợp, đánh giá về yêu cầu công tác, khả năng, điều kiện thực hiện, khó khăn về nhân sự (nếu có), đề xuất UBND TP xem xét, hỗ trợ để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình tuân thủ pháp luật về xây dựng hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy mô đã được phân cấp tại Quyết định này. Đồng thời báo cáo theo định kỳ, hàng năm, đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thẩm định thiết kế xây dựng theo phân cấp, gửi về Sở Xây dựng theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Nội vụ bổ sung bộ thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác cho UBND quận, huyện, trình cấp có thẩm quyết phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện. Quyết định 03/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2020.

Hải Châu/infonet