07/06/2018

Công cụ hữu hiệu để quản lý đầu tư xây dựng

“Quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện là một công cụ rất cần thiết để quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh”, đó là một trong những ý kiến của các đại biểu Quốc hội khi thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch hiện nay.

Trước đó, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng nên bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và xây dựng vùng huyện trong Luật Xây dựng, vì có nhiều nội dung trùng với quy hoạch tỉnh đã được quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch.

Tuy nhiên, không đồng tình với quan điểm này, đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) cho rằng: Theo quy định tại Điều 27 của Luật Quy hoạch, các nội dung của quy hoạch tỉnh là các phương án phát triển ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh, lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế, các phương án phát triển ngành của các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch, do đó về bản chất, quy hoạch tỉnh được tích hợp từ các nội dung chủ yếu của các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành và vì là tích hợp nên các nội dung này chỉ thể hiện những quan điểm, phương hướng, định hướng khung và cũng sẽ không đảm bảo tính cụ thể và chi tiết.

Trong khi đó đồ án quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện thể hiện nhiều nội dung với mức độ cụ thể, chi tiết, bao gồm thuyết minh, bản vẽ, chỉ dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng làm cơ sở để triển khai lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch các khu chức năng và các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị như cấp nước, thoát nước, chuẩn bị kỹ thuật cho độ nền, xử lý nước thải nghĩa trang trên địa bàn được nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng.

Do vậy, nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện thì không trùng lặp với quy hoạch tỉnh được quy định tại Luật Quy hoạch. Quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện là một công cụ rất cần thiết để quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tế đó, đại biểu Bùi Thanh Tùng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thêm tại khoản 31 Điều 3 của Luật Xây dựng có một loại hình quy hoạch được đưa vào đó là quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh.

Tuy nhiên, khi chúng ta sửa đổi nội dung của Điều 3 trong luật lần này, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh không được đưa vào mà chỉ có 3 loại, đó là quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch xây dựng vùng liên huyện. Trong khi Luật Quy hoạch quy định có quy hoạch vùng tự nhiên, quy hoạch xây dựng liên tỉnh, vùng liên tỉnh lại không được đưa vào.

Về quy hoạch xây dựng khu chức năng, một số ý kiến các đại biểu Quốc hội cho rằng quy hoạch tỉnh đã có nội dung, phương án phát triển các khu chức năng, do vậy không cần thiết có thêm một số loại quy hoạch chung cho từng khu chức năng.

Về vấn đề này, cũng theo đạo biểu Bùi Thanh Tùng, tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch 2017 đã xác định quy hoạch xây dựng là quy hoạch có tính kỹ thuật chuyên ngành.

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù nay được đổi tên thành quy hoạch xây dựng khu chức năng, là một loại quy hoạch xây dựng và thuộc nhóm quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành.

Theo quy định tại Điều 27 của Luật Quy hoạch thì nội dung của quy hoạch tỉnh là phương án phát triển chung trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các nội dung này có tính phương hướng định hướng khung, không đảm bảo cụ thể và chi tiết.

Do vậy, các quy hoạch xây dựng khu chức năng là để cụ thể hóa những nội dung quy hoạch tỉnh tại Điều 27 của Luật Quy hoạch, đồng thời cũng để cụ thể hóa các quy hoạch ngành cũng như các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành ở cấp quốc gia được quy định tại Phụ lục 1 hay Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch.

Đồng thời, tại Khoản 3, Điều 27 Luật Quy hoạch cũng quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành để triển khai các nội dung quy hoạch tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Vì vậy, đại biểu đề nghị thống nhất quan điểm vẫn phải có các dạng quy hoạch xây dựng khu chức năng ở các tỉnh.

Bên cạnh đó, Điều 27 và Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch quy định trong danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thì có quy hoạch xây dựng, Luật Quy hoạch cũng đã quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, tuy nhiên Luật Quy hoạch không quy định là quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn là không phải quy hoạch xây dựng.

Do vậy, đại biểu cho rằng dự thảo luật lần này đã làm rõ quy hoạch xây dựng bao gồm 2 nhóm quy hoạch, đó là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và quy hoạch kỹ thuật có tính chất kỹ thuật chuyên ngành và cơ bản đã làm rõ được mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng và hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn…

Vân Anh/BXD