16/03/2016

Công bố TTHC Giới thiệu địa điểm quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 1231/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP công bố 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QHKT thay thế TTHC số 1 và số 2 tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 về việc ban hành bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QHKT là: Thủ tục Giới thiệu địa điểm quy hoạch thay thế cho thủ tục Thỏa thuận địa điểm quy hoạch và thủ tục Cung cấp Thông tin quy hoạch (bao gồm cung cấp thông tin về quy hoạch – kiến trúc và chỉ giới đường đỏ) thay thế cho thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc Thông tin quy hoạch).

Đối với thủ tục Giới thiệu địa điểm quy hoạch, thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở QHKT. Tại những nơi chưa có quy hoạch chi tiết đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Những hồ sơ phải trình UBND TP hoặc Bộ Xây dựng chấp thuận hoặc cho ý kiến trước khi chấp thuận thì không áp dụng số ngày trả kết quả nêu trên.

Đối với thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch, thời gian giải quyết cũng không quá 10 ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp hợp pháp và hợp lệ. Những trường hợp phải báo cáo UBND TP, Bộ Xây dựng hoặc thông qua Hội đồng kiến trúc – quy hoạch xem xét thì không áp dụng số ngày trả kết quả nêu trên.
Theo chinhphu.vn