30/12/2019

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ thành phố với diện tích tự nhiên là 1.284,88 km2. Trong đó, các quận nội thành 246,71km2, các huyện ngoại thành 1.038,17 km2 (trong đó, huyện Hoàng Sa có diện tích 305 km2).

Quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch thành phố với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm sự kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng – an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia.

Các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển được dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, tính kết nối liên ngành, lĩnh vực và liên vùng.

Nội dung quy hoạch cần phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của thành phố; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án phát triển thành phố; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn; lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế – xã hội;…

Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, bảo đảm các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Nam Phong/Nhịp sống kinh tế