03/12/2021

BXD đề nghị các địa phương báo cáo việc quy hoạch, kiến trúc nông thôn

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 4883/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo đánh giá tổng hợp thực trạng về quy hoạch, kiến trúc nông thôn.

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy sự thay đổi của nông thôn trên nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc nông thôn.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng dẫn đến quy hoạch kiến trúc nông thôn đang đối mặt với nhiều thách thức. Trước tình hình đó, việc tăng cường quản lý, kiểm soát quy hoạch sử dụng đất, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc trong kiến trúc nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa.

Bàn về việc quy hoạch, kiến trúc nông thôn, giới chuyên gia xây dựng cũng cho rằng trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay, việc kiến tạo nên những không gian nông thôn đáng sống là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Do đó, quy hoạch cảnh quan nông thôn mới trong thời gian tới cần phải đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, phong trào xây dựng nông thôn đồng thời, xem xét tác động đến các yếu tố kiến trúc cảnh quan gốc, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp phù hợp

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có báo cáo đánh giá tổng hợp thực trạng về quy hoạch, kiến trúc nông thôn giai đoạn từ năm 2011 đến nay và đề xuất kiến nghị giải pháp về quy hoạch, kiến trúc nông thôn giai đoạn từ năm 2021-2030, tầm nhìn 2050 gửi về Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội trước ngày 30/12/2021 để tổng hợp.

TH