17/11/2015

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo tình hình sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Bộ TN&MT, KH&CN, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT; các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc báo cáo tình hình sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Trước đó, ngày 23/9/2014, tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Thực hiện nhiệm vụ này và để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ căn cứ theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 1696/QĐ-TTg, tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả tình hình thực hiện Quyết định 1696/QĐ-TTg với các nội dung gồm: Hướng dẫn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá tiêu chuẩn quy định; công tác tuyên truyền và khuyến khích các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng; tình hình triển khai các dự án sử dụng tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Đối với TCty Xi măng Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị báo cáo tình hình thực tế và kế hoạch sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất và các cơ sở công nghiệp phát thải khác đã qua xử lý để sản xuất xi măng giai đoạn 2015 – 2020.

Các báo cáo trên gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 23/11/2015.

Quý Anh/Báo Xây dựng