09/05/2019

Bộ Xây dựng triển khai xây dựng Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị VLXD toàn quốc năm 2017 giao Bộ Xây dựng triển khai xây dựng Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Căn cứ Văn bản số 199/TB-VPCP ngày 31/5/2018 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về phát triển công nghiệp xi măng, theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá thực trạng ngành xi măng. Trên cơ sở đó xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 được Chính phủ ban hành ngày 01/01/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 18/01/2019 về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang giao các cơ quan chức năng triển khai nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng ở Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 và dự kiến sẽ trình Thủ tướng theo tiến độ quy định.

Trong quá trình triển khai xây dựng các Chiến lược, Bộ Xây dựng nhận thấy thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng hợp nhất quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng và quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD chủ yếu thành quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD; đồng thời xi măng là một loại VLXD trong toàn bộ VLXD, do vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tích hợp Chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 và Chiến lược phát triển VLXD ở Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030 thành Chiến lược phát triển VLXD ở Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12/2019.

Khánh An/BXD