31/07/2017

Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị

 Thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP về chương trình hàng động của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ chương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện tại Quyết định số 137/QĐ-BXD ngày 15/3/2017.

Để triển khai kịp thời Kế hoạch 137/QĐ-BXD ngày 15/3/2017 và các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 51/NQ-CP; mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1674/BXD-KHTC về việc giao nhiện vụ cụ thể tới các đơn vị thuộc Bộ.


Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ chương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Theo đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện: Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường; cơ chế, chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản (trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018).

Cục Quản lý hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện: Đề án đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của các thị trường xây dựng (trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019).

Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng, đơn vi thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 137 của Bộ Xây dựng; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng (Vụ Kế toán – Tài chính) trước ngày 01/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Linh Nguyễn/BXD