26/05/2016

Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sáng 25/5, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới các cán bộ, lãnh đạo các cục, vụ, viện, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng dự và phát biểu tại Hội nghị.


Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa lớn nhằm thống nhất ý chí và nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đặc biệt, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩ quan trọng đối với ngành xây dựng trong 5 năm tới. Theo đó, trong 5 năm tới, ngành xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về xây dựng; phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, phát triển vật liệu xây dựng; tăng cường quản lý thị trường BĐS theo luật nhằm đảm bảo thị trường phát triển ổn định và lành mạnh… Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, mỗi đơn vị cần xây dựng chương trình hành động của mình.

Hội nghị cũng đã thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc trong 5 năm tới của ngành xây dựng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Vân Anh – Ảnh Thiên Trường/Báo Xây dựng