29/11/2017

Bộ Xây dựng thực hiện hiệu quả Chính phủ điện tử quý III/2017

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP tại Quyết định số 1434/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quyết định số 1476 QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2016.

Quyết định số 560 QĐ-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1351/QĐ-BXD ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017.


Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, Bộ đã xây dựng các Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành có quy mô toàn quốc, trong đó có Hệ thống thông tin quản lý nhà và thị trường BĐS.

Về tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, Bộ đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp kết nối với Văn phòng Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hiệu chỉnh phần mềm quản lý văn bản điện tử liên thông 4 cấp theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ hoàn thành trong tháng 9/2017. Xây dựng và đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử công khai năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình, các tổ chức giám định tư pháp xây dựng; trang thông tin công bố danh sách các tổ chức đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Bên cạnh đó, Bộ cũng xây dựng các Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước của ngành có quy mô toàn quốc, bao gồm: Hệ thống thông tin thống kê xây dựng; Hệ thống thông tin quản lý nhà và thị trường BĐS; nâng cấp hệ thống email công vụ cơ quan Bộ Xây dựng; trang bị thêm thiết bị tường lửa, hệ thống diệt virus và phần mềm gián điệp nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho mạng máy tính cơ quan Bộ.

Đồng thời, triển khai 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Cấp giấy phép xây dựng; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài; Đăng ký phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD). Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Xây dựng để tích hợp 4 dịch vụ công trực tuyến nêu trên và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ truy cập: online.moc.gov.vn

Đối với tình hình triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao tại NQ36a/NQ-CP, Bộ cũng đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp giấy phép xây dựng, hiện nay hệ thống đang được triển khai áp dụng tại Bộ Xây dựng và một số quận tại TP.HCM.

Trong tháng 8/2017, Bộ đã triển khai tích hợp dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích lên các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ cũng đã hoàn thành xây dựng Cổng thông tin công khai quy hoạch đô thị toàn quốc, đang vận hành tại địa chỉ: quyhoach.xaydung.gov.vn; hoàn thành xây dựng các hệ thống biểu mẫu báo cáo, hệ thống phân cấp, phân quyền cập nhật dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Về nhiệm vụ phối hợp thiết lập Hệ thống thông tin đất đai – xây dựng; triển khai thực hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế qua mạng, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ TN&MT và triển khai thực hiện khi Hệ thống được đưa vào vận hành sử dụng chính thức.

Thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV/2017, Bộ Xây dựng tiếp tục tập huấn sử dụng và chuyển giao phần mềm cấp phép xây dựng trực tuyến cho các địa phương; tiếp tục số hóa và cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin công khai quy hoạch đô thị toàn quốc; hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng; hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Linh Anh/BXD