13/05/2016

Bộ Xây dựng nghiệm thu các Dự thảo soát xét TCVN của Viện Vật liệu xây dựng

Ngày 11/5/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 3 Dự thảo soát xét TCVN do các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. TS. Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Theo các chủ nhiệm đề tài, tiêu chuẩn TCVN 7218:2002 “Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật”, và TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử” đều được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn JIS R 3202:1996 của Nhật Bản “Float glass and polished plate glass”. Tiêu chuẩn gốc đã được soát xét từ năm 2011, với những thay đổi mới nhất về các yêu cầu kỹ thuật cho sản phẩm kính tấm xây dựng và kính nổi.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7364 1-6:2004 “Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp” gồm 06 phần được xây dựng từ bộ tiêu chuẩn ISO 12543 1-6:1998 “Glass in building – Lamited glass and laminated safety glass”. Bộ tiêu chuẩn gốc ISO 12543 cũng đã có phiên bản mới 2011 với các nội dung có nhiều thay đổi, nhất là các nội dung kỹ thuật.

Với các lý do nêu trên, Viện Vật liệu xây dựng đã thực hiện ba đề tài soát xét các tiêu chuẩn TCVN theo các phiên bản mới tương ứng, nhằm đáp ứng những thay đổi của dòng sản phẩm trong nước và trên thế giới, đồng bộ hóa trong việc đánh giá các sản phẩm kính trên thị trường hiện nay, đảm bảo tính hội nhập quốc tế.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng về cơ bản đều nhất trí với tính cấp thiết và tính thực tế của các đề tài. Để giúp các nhóm biên soạn hoàn thiện các Dự thảo, Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến về cách chuyển dịch thuật ngữ, cách trình bày, và thảo luận cùng các nhóm về một số nội dung nên chỉnh sửa, bổ sung hoặc lược bỏ cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Cả 3 Dự thảo soát xét TCVN của Viện Vật liệu xây dựng đã được Hội đồng nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

Lệ Minh/MOc.gov.vn