27/04/2022

Bộ Xây dựng: Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phát triển đô thị năm 2022

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 25/4/2022 về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phát triển đô thị năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý phát triển đô thị trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong công tác định hướng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong những năm tiếp theo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Sở, ngành tại địa phương về công tác tham mưu, nhận định và thực thi pháp luật trong thực hiện công tác quản lý phát triển đô thị đáp ứng với tình hình thực tiễn của địa phương cũng như những yêu cầu mới trong giai đoạn tới.

Ảnh minh họa (nguồn: TL)

Bộ Xây dựng yêu cầu việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để đảm bảo việc kiểm tra mang tính toàn diện, đồng thời đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm trong kiểm tra. Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng sau khi tiến hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành xây dựng và ban hành các định hướng chỉ đạo, chương trình, kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về phát triển đô thị tại địa phương. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển đô thị.

Công tác quản lý, thực hiện phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển đô thị trên địa bàn bao gồm triển khai công tác lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch để phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh; lập thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển đô thị từng đô thị. Triển khai thực hiện các quy hoạch đô thị, kế hoạch đầu tư để hình thành, phát triển đô thị theo định hướng kế hoạch của tỉnh, kế hoạch phân loại đô thị Quốc gia.

Công tác đánh giá phân loại đô thị giai đoạn 2016 đến nay bao gồm lập, thẩm định, ban hành Quyết định và lưu trữ hồ sơ phân loại đô thị đối với đô thị loại V. Xây dựng kế hoạch đầu tư, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị còn thiếu, còn yếu sau khi được công nhận đô thị và các đô thị có sự sáp nhập các xã, vùng nông thôn vào đô thị để thành lập đơn vị hành chính mới. Công tác phân loại đô thị đối với một số thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn chưa có Quyết định công nhận loại đô thị.

Công tác thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị giai đoạn 2013 đến nay bao gồm: Công tác chỉ đạo, quản lý đầu tư phát triển đô thị ở cấp tỉnh và các đô thị thuộc tỉnh thực hiện quy hoạch đô thị được duyệt theo khu vực phát triển đô thị. Việc quy định trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền đô thị để quản lý tổng thể các dự án đầu tư phát triển đô thị sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư. Phân công, phân cấp và quy định trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương đối với dự án đã được cho phép người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định chi tiết đươc duyệt. Quy định của UBND cấp tỉnh về việc bàn giao, quản lý các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn và kết quả thực hiện.

Các địa phương kiểm tra đợt này bao gồm các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bến Tre và tỉnh Cà Mau. Các địa phương lập báo cáo các nội dung kiểm tra hoàn thành trước 30/6/2022. Tổ chức thực hiện kiểm tra vào quý II – III. Thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra quý IV/2022.

Phượng Nguyễn/BXD