18/05/2023

Bộ Xây dựng hướng dẫn tái chế chất thải rắn xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu

(KTVN) – Mới đây, Bộ Xây dựng vừa gửi công văn 1710/BXD-VLXD đến Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh để hướng dẫn trình tự thủ tục, quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật có liên quan đến thu gom, tái chế chất thải rắn xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo đó, việc thu gom, tái chế chất thải rắn xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và làm vật liệu xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng khuyến khích tại Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng và Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 do Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

Về trình tự thủ tục thực hiện dự án xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng: Thực hiện theo Luật Đầu tư; và các Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư của Chính phủ và được hưởng ưu đãi theo các quy định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, sản xuất vật liệu xây dựng và các ưu đãi khác của địa phương theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng hướng dẫn tái chế chất thải rắn xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu. (Ảnh: Minh Thư)

Về các tiêu chuẩn đã công bố và chuẩn bị công bố liên quan đến tái chế chất thải rắn xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng:

Trong đó, tiêu chuẩn đã ban hành là TCVN 11969:2018 quy định Cốt liệu lớn tái chế cho bê tông (tiêu chuẩn này áp dụng đối với cốt liệu lớn tái chế từ phế thải xây dựng được sử dụng cho sản xuất bê tông).

Bên cạnh đó, một số tiêu chuẩn dự kiến ban hành trong năm 2023 là TCVN 13694: Cấp phối tái chế từ chất thải rắn xây dựng làm lớp móng đường giao thông đô thị – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; TCVN … Vật liệu san lấp tái chế từ phế thải phá dỡ công trình.

Theo Bộ Xây dựng, ngoài ra, việc sử dụng chất thải rắn xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng và sử dụng trong các công trình xây dựng có thể áp dụng tiêu chuẩn của một trong các nước thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển (theo khoản 5, Điều 65, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường).

Về việc thu gom các loại chất thải rắn xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương thu gom, tái chế chất thải rắn xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, căn cứ khoản 8, Điều 64, Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định được thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng và sử dụng trong các công trình xây dựng, đảm bảo công tác quản lý môi trường và tận thu nguồn chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh, góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản khai thác từ tự nhiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn.

Quang Tuyền