14/05/2018

Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Quyết định ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp trên địa bàn TP.HCM

Vừa qua, Bộ Xây dựng có Công văn 769/BXD-QLN góp ý về Công văn số 1333/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đưa ra lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Cường)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến thống nhất với các nội dung của dự thảo. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh dự thảo Bộ đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa một số nội dung.

Cụ thể, theo tên của dự thảo Quyết định và quy định tại Khoản 1, Điều 1 của dự thảo thì chỉ giải quyết các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Quy định này chưa chỉ rõ là có điều chỉnh tại khu vực nông thôn hay chỉ áp dụng trong phạm vi khu vực đô thị. Nếu áp dụng cả khu vực nông thôn thì tại các Điều 3, Điều 4 và Điều 6 dự thảo phải bổ sung thêm cụm từ “quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn” cho đầy đủ. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh của dự thảo.

Hiện nay, pháp luật về nhà ở đã có quy định việc giải quyết công nhận phần đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).

Do đó, để tránh trùng lắp và nhầm lẫn giữa diện tích đất liền kề quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP với diện tích đất liền kề quy định tại dự thảo Quyết định này, Bộ cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm một khoản vào Điều 1 của dự thảo cụ thể như sau: Quyết định này không điều chỉnh đối với phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Bên cạnh đó, tại Điều 5 của dự thảo đề nghị: Rà soát, xem xét việc sử dụng các cụm từ về chủ thể sử dụng đất cho thống nhất (sử dụng cụm từ chủ sử dụng đất hay người sử dụng đất?).

Chỉnh sửa lại Khoản 3 theo hướng dẫn để dễ hiểu hơn: Trường hợp thuộc quy định tại Khoản 2, Điều 5 mà đã tổ chức đấu giá nhưng không thành thì giữ nguyên như hiện trạng; đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm quản lý đối với phần diện tích đất nhỏ hẹp sau khi đấu giá không thành.

Tại Khoản 1, Điều 6 của dự thảo thể hiện chưa rõ và dễ nhầm lẫn về quy hoạch của thửa đất và quyền của chủ sử dụng đất liền kề. Đề nghị chỉnh sửa lại theo hướng: “Trường hợp theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hiện có mà phần đất nhỏ hẹp không phù hợp với mục đích đang sử dụng của phần đất liền kề và chủ sử dụng đất có nhu cầu thì thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng để hợp thửa đất theo quy định”.

Mặt khác, tại khoản này cũng cần quy định rõ thêm hai trường hợp, đó là phần đất liền kề đã có giấy chứng nhận và chưa có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp đã có giấy chứng nhận thì thực hiện đồng thời thủ tục giao đất, cho thuê đất với thủ tục gộp giấy chứng nhận đã có.

Đối với trường hợp chưa có giấy chứng nhận mà đủ điều kiện được cấp giấy thì thực hiện cấp giấy chứng nhận đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cũng tại Khoản 2 của Điều 6, quy định chưa rõ nội dung điều chỉnh, do đó, Bộ Xây dựng đề nghị thể hiện lại cho rõ ràng hơn.

Mạnh Cường/BXD