24/08/2015

Bộ Xây dựng dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016

Trước nhiều thành quả đáng ghi nhận về hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã ngành xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Xây dựng đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016.


Dự kiến năm 2016, tổng số hợp tác xã xây dựng thành lập mới sẽ đạt khoảng 120 đến 130 hợp tác xã. (Ảnh: TL)

Theo đó, dự kiến năm 2016, tổng số hợp tác xã xây dựng thành lập mới sẽ đạt khoảng 120 đến 130 hợp tác xã; doanh thu bình quân tăng từ 15 -20% so với năm 2015; lợi nhuận bình quân tăng từ 10-15% so với năm 2015; thu hút xã viên và người lao động tăng thêm từ khoảng 3.000 đến 4.000 người/năm.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng cũng đưa ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ. Cụ thể, Bộ sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) và Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đẩy mạnh, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến hoạt động của kinh tế tập thể để phù hợp với tình hình thực tế, trong đó hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, chú trọng chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tín dụng, khoa học – công nghệ và thị trường.

Đồng thời, xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014.

Tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý hợp tác xã để tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của các hợp tác xã. Dự kiến, năm 2016, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các trường đào tạo của ngành xây dựng để mở các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý hợp tác xã để tuyên truyền Luật Xây dựng; Luật Hợp tác xã và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức về các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của các hợp tác xã.

Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể. Tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát về tình hình hoạt động của các hợp tác xã để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các hợp tác xã tại các địa phương để kịp thời có biện pháp tháo gỡ. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về kinh tế tập thể.

Để đảm bảo tốt những mục tiêu trên, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án “thành lập tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hợp các xã, liên hiệp hợp tác xã”, cụ thể là cho phép thành lập bộ phận chuyên trách quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trực thuộc Bộ, nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã ngành xây dựng đã đạt được những kết quả tích cực so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tính đến hết tháng 6/2015, tổng số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là 886 và đăng ký hoạt động kinh doanh đa ngành nghề như khai thác, chế biến, sản xuất đá vôi làm VLXD… Các hợp tác xã này đã thu hút khoảng gần 30 ngàn lao động, chiếm khoảng 20% tổng số lao động của khu vực hợp tác xã với doanh thu bình quân đạt 1.514.882 triệu đồng/năm. Hàng năm, các hợp tác xã xây dựng đã tạo việc làm cho khoảng 3.000-3.500 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm.

Trần Anh/Báo Xây dựng