13/04/2022

Bộ Xây dựng đề xuất các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 1130/BXD-PTĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị.

Ngày 24/1/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 06-NQ/TW). Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 1016/VPCP-CN ngày 17/2/2022 về việc chủ trì nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá và báo cáo thực trạng tình hình phát triển đô thị

Căn cứ các mục tiêu phát triển cụ thể của Nghị quyết số 06-NQ/TW, chỉ đạo rà soát, đánh giá và báo cáo thực trạng tình hình phát triển đô thị, cung cấp các số liệu, bao gồm các thông tin chủ yếu sau: Hệ thống đô thị toàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Số lượng đô thị hiện trang thống kê phân loại đô thị; dự kiến kế hoạch, cập nhật đến hết năm 2025 và năm 2030; thông tin về Chương trình phát triển đô thị, định hướng phát triển đô thị.

Thực tế tình hình phát triển đô thị của từng đô thị: Thông tin về quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị và các chương trình kế hoạch đang triển khai; thống kê các chỉ tiêu phân loại đô thị còn thiếu (đối với các đô thị loại III trở lên) và thực trạng một số chỉ tiêu cơ bản hạ tầng kỹ thuật đô thị (diện tích đất giao thông, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải, cấp nước, thoát nước, diện tích cây xanh bình quân), nhà ở…

Nghiên cứu các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 06-NQ/TW, rà soát các định hướng, kế hoạch của địa phương để cụ thể hóa các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2025 và năm 2030.

Đề xuất sơ bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cần được tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu phát tiển nêu trên. Ước tính sơ bộ nhu cầu nguồn lực đầu tư cần thiết trong đó dự kiến nguồn lực từ nguồn ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa.

Đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể cần được ban hành để huy động được nguồn lực thực hiện trong bối cảnh ngân sách Nhà nước nói chung và ngân sách trung ương nói riêng còn hạn chế.

Căn cứ các thông tin và các đề xuất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Khánh Hòa/BXD