26/02/2016

Bộ Xây dựng ban hành 82 thông tư về các lĩnh vực quản lý nhà nước trong 5 năm

Trong giai đoạn 2011 – 2015, có 3 Luật, 23 Nghị định, 1 Nghị quyết, 18 Quyết định, 5 Đề án và 2 Chỉ thị đã được Bộ Xây dựng soạn thảo, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đồng thời, Bộ cũng đã ban hành theo thẩm quyền 82 Thông tư về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.


Ảnh minh họa.

Cơ chế chính sách ban hành giai đoạn 2011-2015 với nhiều quan điểm tư tưởng đổi mới, đột phá được các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, người dân, xã hội đồng tình ủng hộ, đánh giá cao và đi vào cuộc sống phát huy tác dụng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

Nhiều văn bản có nội dung mang tính đột phá như Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở… Nếu Luật Xây dựng đổi mới mô hình quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng cường vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, kiểm soát quản lý chất lượng và chi phí xây dựng trong quá trình đầu tư xây dựng thì Luật Nhà ở điều chỉnh bổ sung các quy định để phát triển đa dạng, hài hòa các loại hình nhà ở, phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của từng nhóm đối tượng người dân trong xã hội, đặc biệt chính sách phát triển nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp…..

Vũ Chiến