23/10/2017

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 60 ngày truyền thống ngành Xây dựng

 Ngày 20/10, tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành Quý III/2017 và chương trình công tác Quý IV/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có bài phát biểu phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 – 2018 và kế hoạch 5 năm, hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2018).


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Thưa các đồng chí!

Cách đây 69 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra “lời kêu gọi thi đua yêu nước”, Người đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp cả nước, trở thành truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tư tưởng của Người, trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

Ngành Xây dựng là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước, với trọng trách là lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, với lực lượng đông đảo gồm hàng vạn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động, ngày và đêm luôn hăng say lao động tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, công trường xây dựng trên khắp cả nước.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Ngành. Qua đó, đã khơi dậy trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 – 2018 và Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ngành (29/4/1958 – 29/4/2018), thay mặt Lãnh đạo Bộ, hôm nay tôi phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 – 2018 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.


Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 2018) – sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng.

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

3. Tích cực hưởng hứng các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tổ chức các phong trào thi đua tại cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng năm 2017 – 2018 và kế hoạch 5 năm.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn Ngành trên các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết. Hướng nội dung các phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém ngay từ cơ sở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành.

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước: Cán bộ, công chức tập trung thi đua thực hiện tốt công tác hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của Ngành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm sự minh bạch, chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Bám sát thực tiễn, tăng cường kiểm tra hướng dẫn, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương và doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng

Đối với các đơn vị nghiên cứu và hoạt động dịch vụ công: Nội dung thi đua tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác quản lý nhà nước; đổi mới công tác quản lý và hoạt động theo cơ chế tự chủ, gắn kết hoạt động sự nghiệp, dịch vụ với công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đối với các đơn vị giáo dục, đào tạo: Tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, học tốt” và các đợt thi đua chuyên đề; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đặc biệt là đào tạo theo yêu cầu, gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế: Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; tổ chức khám bệnh, tư vấn và điều trị kịp thời bệnh nghề nghiệp cho CBCNVCLĐ trong toàn Ngành; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng tại các cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ quan thông tin và truyền thông: Phát động các phong trào thi đua nâng cao chất lượng thông tin và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lĩnh vực của Ngành; tăng cường quảng bá các thương hiệu, sản phẩm của Ngành có uy tín và chất lượng; thông tin kịp thời các hoạt động của Ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng đúng tôn chỉ, mục đích.

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh: Tổ chức các phong trào thi đua liên kết, các đợt, chiến dịch thi đua cao điểm trên các công trình, dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; mở rộng hợp tác, liên kết; ứng dụng công nghệ mới, đầu tư thiết bị hiện đại, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

Đối với Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch- Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Nội dung thi đua tập trung vào cácnhiệm vụ quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng tham mưu triển khai thực hiện và ban hành các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành. Thi đua lập thành tích trong công tác quản lý phát triển nhà, quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý đô thị, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý bất động sản, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, đổi mới quy trình, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

5. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan thông tin truyền thông của Bộ mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực quản lý của Ngành.

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong đợt thi đua đặc biệt. Phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến.

7. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác. Quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản…

8. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định của pháp luật; quán triệt tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Xây dựng đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và ý nghĩa. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ nội dung và kết quả thực hiện đợt thi đặc biệt này.

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của ngành Xây dựng. Hãy đồng lòng, đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua lao động, học tập với mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, phát triển bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 – 2018 và giai đoạn 2016 – 2020” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là hành động thiết thực nhất hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 2018) – sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng chúng ta.

Chúc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành gặt hái được nhiều thành công và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong đợt thi đua đặc biệt này.

Trân trọng cảm ơn!

PV