06/10/2016

Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Ngày 3/10, Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Minh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng.


Thứ trưởng Lê Quang Hùng tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Theo Quyết định số 1018/QĐ-BXD ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Đại Minh, sinh ngày 15/12/1960, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng kể từ ngày 01/10/2016.

Ông Nguyễn Đại Minh được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo với hệ số là 1,0.

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng – trực thuộc Bộ Kiến trúc, được thành lập ngày 18/11/1963. Ngày 16/10/1974, Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng được đổi tên thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng – trực thuộc Bộ Xây dựng.

Ngày 16/5/1988, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng tiếp nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng cơ bản thuộc Uỷ ban xây dựng Cơ bản Nhà nước, thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng, trực thuộc Bộ Xây dựng.

Ngày 24/10/1996, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 782/TTg công nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng là một trong 41 Viện Nhà nước. Ngày 11/12/1996, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng theo quyết định số 1056/BXD – TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 23/5/2007, Bộ Xây dựng ra quyết định số 789/QĐ-BXD phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Khoa học công nghệ xây dựng thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 15/2005/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

PV