30/11/2017

Báo cáo công tác rà soát và lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương

Về việc góp ý báo cáo công tác rà soát quy hoạch xây dựng và chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương, kèm theo Văn bản số 234/BC-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Bình Dương, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2781/BXD-QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 20/3/2006 của UBND tỉnh Bình Dương (Quy hoạch năm 2006). Sau hơn 11 năm triển khai theo quy hoạch được duyệt, việc UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo, tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng là thực hiện theo quy định tại Điều 15 Luật Xây dựng 2014. Báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Bình Dương đã cơ bản đánh giá được việc triển khai theo Quy hoạch năm 2006. Tuy nhiên, để đảm bảo tính toàn diện và khả thi, quá trình nghiên cứu lập quy hoạch trong thời gian tới, cần tập trung làm rõ hơn kết quả đạt được theo các mục tiêu đã được đặt ra trong Quy hoạch năm 2006 và đặc biệt là kết quả thực hiện được theo định hướng tại Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 26/6/2012.

Về chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương: Do thời gian thực hiện Quy hoạch năm 2006 đã được hơn 11 năm, quá trình phát triển của tỉnh Bình Dương có nhiều biến động; các mục tiêu, nhiệm vụ trong Quy hoạch năm 2006 không còn phù hợp; nhiều yếu tố, nhu cầu phát triển mới trên địa bàn tỉnh và vùng TP.HCM xuất hiện, tạo nên những động lực tích cực, đòi hỏi các định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương cần được tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc và đưa ra những đề xuất mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh hiện nay và tương lai. Bộ Xây dựng thống nhất với UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tổ chức lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương cho giai đoạn phát triển mới.

Về thời hạn quy hoạch, UBND tỉnh Bình Dương cần thực hiện căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 23 Luật Xây dựng năm 2014 và yêu cầu phát triển thực tiễn hiện nay của tỉnh.

Đoan Trang/BXD