17/12/2020

Ban xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh mời thầu

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Phát hành bộ sách, ảnh quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh của Ban Xây dựng nông thôn mới, nội dung như sau:

1. Bên mời thầu: Ban Xây dựng nông thôn mới.
2. Tên gói thầu: Phát hành bộ sách, ảnh quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh.
– Giá gói thầu (giá tối đa): 204.160.000 (Hai trăm linh tư triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (tại Quyết định số 4240/QĐ – UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh);
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Lý do: Đây là gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có nhiều nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường. Gói thầu có giá dưới 2 tỷ theo quy định của khoản 1 Điều 19 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016. Gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.
– Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
– Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2020.
– Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

PV